Przejdź do treści

Instytut Suwerennej

Strona główna » Konkurs na esej pt. „Aktualność sarmatyzmu”

Konkurs na esej pt. „Aktualność sarmatyzmu”

 • przez

Rzeczpospolita Obojga Narodów to obraz pełen sprzeczności. Z jednej strony symbol naszej dawnej potęgi, z drugiej zaś uosobienie naszych narodowych wad zamkniętych w haśle sarmatyzmu. Czy jednak sarmatyzm to wyłącznie wady? Czy może jednak zawiera on w sobie treści – kulturowe, intelektualne, religijne czy też filozoficzne, warte tego, by je zachować lub wręcz przywrócić we współczesnej Polsce? Te pytania legły u podstaw naszego pomysłu, by ogłosić konkurs na esej pt. „Aktualność sarmatyzmu”. Nie ograniczamy uczestników do wąskiego ujęcia tematu. Liczymy na jego ciekawe interpretacje w pracach, które do nas dotrą. Ocenimy wszystkie prace, które dotyczyć będą tematu konkursu biorąc pod uwagę zarówno jakość i wartość tekstów, jak również oryginalność ujęcia konkursowego tematu. Zachęcamy do udziału!

Warunkiem udziału jest przesłanie przygotowanego artykułu własnego autorstwa, które będzie spełniał wymogi poniższego regulaminu, a także dołączenie do maila podanego niżej oświadczenia podpisanego przez uczestnika (nadesłać należy jako załącznik skan lub czytelne zdjęcie oświadczenia).

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe:

I miejsce: św. Tomasz z Akwinu „O królowaniu”, E. Burke „O duchu i naturze rewolucji”, A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, J. Donoso Cortes „O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”, R. Legutko „Esej o duszy polskiej”, L. de Bonald „O władzy najwyższej”

II miejsce: św. Tomasz z Akwinu „O królowaniu”, E. Burke „O duchu i naturze rewolucji”, A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, J. Donoso Cortes „O katolicyzmie, liberalizmie i socjalizmie”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”

III miejsce: A. Bocheński „Imperializm państwowy” oraz „Między Niemcami a Rosją”, Ł. Górnicki „Droga do zupełnej wolności”

 

>>>>>>>>>>>>>>> REGULAMIN KONKURSU [LINK] <<<<<<<<<<<<<<<

 

>>>>>>>>>>>>>> OŚWIADCZENIE [LINK] <<<<<<<<<<<<<<<

 

Regulamin konkursu na najlepszy tekst analityczny

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszy tekst analityczny.
 2. Organizatorem konkursu jest fundacja Instytut Suwerennej z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wołyńskiej 23, 15-208 Białystok.
 3. Konkurs realizowany jest w ramach zadania dofinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego.

2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy województwa podlaskiego.
 2. Wraz z pracą konkursową należy przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w konkursie (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. Wraz z pracą konkursową należy przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
 4. Konkurs trwa od 7.11.2022r. do 9.12.2022 r.
 5. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później,niż 3 tygodnie po zakończeniu naboru prac konkursowych.

3. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polegać będzie na przygotowaniu tekstuw temacie konkursu tj. „Aktualność sarmatyzmu”.
 2. Tekst powinien mieścić się w w limicie 15000 znaków.
 3. Nadesłana praca powinna być zapisana w formacie .docx.
 4. Prace konkursowe będą ocenianie pod względem oryginalności ujęcia tematu, poziomu merytorycznego oraz językowego.
 5. Prace konkursowe należy nadsyłać drogą mailową wraz z niezbędnymi dokumentami na adres: kontakt@myslsuwerenna.pl; w temacie maila należy wpisać „Konkurs [imię i nazwisko]”.

4. Nagroda

 1. Nagrodami za zajęcie trzech pierwszych miejsc będą nagrody rzeczowe w postaci książek poświęconych tematyce konkursu.
 2. Prace, które zajmą pierwsze trzy miejsca zostaną opublikowane na portalu myslsuwerenna.pl.
 3. Odbiór nagród rzeczowych będzie możliwy drogą pocztową lub, opcjonalnie, w siedzibie organizatora.
 4. Organizator ma prawo opublikować imię i nazwisko laureatów.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody wynikający z przyczyn leżących po stronie uczestnika konkursu. Nagrody obligatoryjnie muszą zostać odebrane do końca roku 2022.

5. Prawa autorskie

 1. Uczestnik konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej deklaruje, że posiada pełnię praw majątkowych do swojej pracy oraz, że nie była ona wcześniej nigdzie publikowana i stanowi efekt własnej twórczości uczestnika.
 2. Uczestnik konkursu wraz z nadesłaniem pracy konkursowej oświadcza, że w przypadku nagrodzenia bądź wyróżnienia jego pracy przenosi wszelkie prawa majątkowe do niej na organizatora konkursu.
 3. Uczestnik konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik nr 1).

6. Postanowienia końcowe

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 3. a) zmiany postanowień Regulaminu w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w konkursie. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu poinformowania uczestników poprzez ogłoszenie na stronie internetowej, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez uczestników.
 4. b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac.
 5. c) rozstrzygania spraw nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
 6. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Skip to content