Przejdź do treści

Instytut Suwerennej

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie

„Pomoc dla nowych NGO. Budowa Federacji III sektora.”
realizowanym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

  Preferowana forma porady:
  OsobistaMailowa

  Dane Uczestnika Projektu:
  Imię:
  Nazwisko:
  Adres e-mail:
  Numer telefonu:
  PESEL:

  Czy porada dotyczy istniejącej organizacji pozarządowej?
  TAKNIE

  Dane Organizacji Pozarządowej:
  Nazwa organizacji:
  Forma Prawna:
  NIP Organizacji:

  Kryterium formalne:
  Dotyczy przedstawicieli organizacji pozarządowych:
  Jestem związany z organizacją mającą swoją siedzibę na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

  Adres Uczestnika / Organizacji
  Ulica i numer:
  Kod pocztowy
  Poczta:
  Gmina:
  Powiat:
  Województwo:

  Kryteria formalne:
  Dotyczy osób fizycznych:
  Posiadam obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych

  Deklaruję chęć założenia co najmniej jednego podmiotu wymienionego w § 4 ust. 1 lit. a i b. Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

  Kryteria premiujące:
  Jestem związany z organizacją mającą swoją siedzibę na terenach wiejskich województwa podlaskiego.
  Jestem związany z organizacją, która zatrudnia mniej niż 5 osób.
  Jestem związany z organizacją zarejestrowaną nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem zgłoszenia się do projektu.

  RODO - informujemy, iż wszystkie dane osobowe pozyskane w prowadzonej korespondencji są przetwarzane przez Fundację Instytut Suwerennej z siedzibą w Białymstoku, ul. Wołyńska 23, 15-208 Białystok; KRS: 0000525850; NIP: 5423241162; REGON: 360149097. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem – obowiązek wynikający z art.13 RODO realizujemy w klauzuli zamieszczonej na stronie: instytutsuwerennej.pl/klauzula-informacyjna-ngo/.
  Czy potwierdza Pan/Pani zapoznanie się z klauzulą informacyjną?
  TAK
  Oświadczam, iż dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe.
  TAK
  Oświadczam, iż Jestem zainteresowany/a wzięciem udziału w projekcie: „Pomoc dla nowych NGO. Budowa Federacji III sektora.”.
  TAK
  Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, iż działanie jest sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
  TAK

  Skip to content